Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΔΠΜΣ "Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμημα Φυσικησ
265 00 – Πατρα
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (ΔΠΜΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
      _________________________________________________________

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τα Τμήματα Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχ/κών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρουν πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
Στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας
Το ΔΠΜΣ έχει  τεχνολογική κατεύθυνση και  αντικείμενο την λήψη, ανάλυση  των φυσικών σημάτων και επεξεργασία της πληροφορίας που περιέχουν. Η Ηλεκτρονική και η Πληροφορική αποτελούν τις βασικές επιστήμες που χρησιμοποιούνται για τον παραπάνω σκοπό.
Απευθύνεται  σε πτυχιούχους τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας, Ιατρικής, Γεωλογίας, Mαθηματικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ημεδαπών ΑΕΙ ή αντιστοίχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ
Η οργάνωση των σπουδών έχει δύο βασικούς άξονες:
·    Εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής  και καταγραφής – ανάλυσης και επεξεργασίας σημάτων
·    Εφαρμογές  στους τομείς (εφαρμοσμένης ) φυσικής, ιατρικής, βιολογίας και γεωλογίας
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε (20) είκοσι (μέγιστος αριθμός)
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι  28.09.2012 , στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πατρών, 26500) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση υποψηφιότητας
(σε έντυπο που βρίσκεται στη σελίδα του διαδικτύου http://www.hep.upatras.gr/ )
- Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επίσημο τίτλο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
- Συστατικές επιστολές
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν σε συνέντευξη, την 01-10-2012, στην οποία θα διαπιστωθεί η προσωπικότητα του υποψηφίου, ο βαθμός προετοιμασίας τους για την φοίτηση στο ΔΠΜΣ , τα κίνητρα για περαιτέρω σπουδές κλπ.
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι καθίστανται πτυχιούχοι με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2012.
Όσοι από αυτούς επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό) προκειμένου να εγγραφούν.
Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες.
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η διάρκεια των σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, βαθμολογία στα σχετικά μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής κλπ.
Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με την Y.A. 34010/Β7 (ΦΕΚ 575/τ.Β’/12.5.2003) όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του Π/Π αριθμ. 452/15.07.2010. Αναμένεται η έκδοση της Υ.Α. για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής  (τηλ. 2610 996077, -6073),  στο διαδίκτυο http://www.hep.upatras.gr/
 
Πάτρα, 10 Ιουλίου 2012
 
Ο Δ/ΤΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
στην «Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας»
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής
 

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Phone: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665