Προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
 
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:
 
                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
                Στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία)
                Στην Ενέργεια και Περιβάλλον
                Στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
                Στην Φυσική των Υλικών
                Στην Φωτονική
 
Προσφέρονται δυνατότητες πειραματικής και θεωρητικής μελέτης και έρευνας στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική, στην Φυσική των Υλικών, στην Ενέργεια και Περιβάλλον, στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) και στη Φωτονική. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε (10) δέκα για την Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) και (15) δέκα πέντε συνολικά για τις  ειδικεύσεις στην Ενέργεια και Περιβάλλον (4), στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (4), στην Φυσική των Υλικών (3) και στην Φωτονική (4).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων: Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ημεδαπών ΑΕΙ ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτές προς εξέταση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ σύμφωνα με τον Νόμο 3685/2008 άρθρο 5 παρ. 12 και τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από το Τμήμα καθώς και με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 14.9.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πατρών, 26500) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση υποψηφιότητας.
- Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
- Δυο συστατικές επιστολές.
           
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, την 28.9.2012 και 01-10-2012, στην οποία θα διαπιστωθεί ο βαθμός προετοιμασίας τους για την εξειδίκευση που προτιμούν.
 
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι καθίστανται πτυχιούχοι με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2012. Όσοι από αυτούς επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες.
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης εξειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής κλπ. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται είτε με την κατοχή επίσημου τίτλου σπουδών ή με εξέταση από σχετική επιτροπή.
 
Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με την Υ.Α. Β1/811/15.11.1993 (ΦΕΚ 867 τ.Β’/26.11.1993) όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του Π/Π αριθμ. 454/18.11.2010. Αναμένεται η έκδοση της Υ.Α. για τη λειτουργία του ΠΜΣ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (2610 996077, 996072, fax 996089).
Πάτρα  10/7/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καθηγητής

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας
Phone: 
2610.969045
2610.969043
Fax: 
2610.996665