ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 737/30-7-2012 τ.Γ')

 
 Πάτρα   3   / 4  / 2012
 Αριθµ. Πρωτ. 5577
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσης µέλους ∆ΕΠ του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιαχείριση ∆ικτύων»
 

  
Η  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Τµήµατος  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Τεχνολογίας
Υπολογιστών  του  Πανεπιστηµίου  Πατρών  στην  υπ’  αριθµ.  5/27-3-2012  συνεδρίασή της, λαµβάνοντας υπόψη την από 8-2-2012 αίτηση εξέλιξης µέλους ∆ΕΠ και σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α’),
2) της παρ. 2 του κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α’), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α’),
3) του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007,
4)  της  παρ.  5α  του  άρθρου  14  του  Ν.  1268/1982  (87  Α’),  όπως
αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α’),
5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992,
6) της παρ. 4  του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997 και
7) του Π.∆/τος 134/1999 (132 Α’),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση µιας (1) θέσης ∆ΕΠ, ως εξής:   
 
Πολυτεχνική Σχολή
Τµήµα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
 
Μία  (1)  θέση  ∆ΕΠ  του  Τοµέα  Τηλεπικοινωνιών  και  Τεχνολογίας
Πληροφορίας,  στη  βαθµίδα  του  Αναπληρωτή  Καθηγητή,  µε  γνωστικό
αντικείµενο «∆ιαχείριση ∆ικτύων».

 
Καλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι  να  υποβάλλουν  στη  Γραµµατεία  του  Τµήµατος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστηµιούπολη Πατρών 265 04 Ρίο), την υποψηφιότητά τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο από το Πανεπιστήµιο Πατρών µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1.  Αντίγραφo  των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί  από  Α.Ε.Ι.  εξωτερικού  θα  πρέπει  να  υποβληθούν  και  οι  σχετικές  βεβαιώσεις ισοτιµίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση
της ισοτιµίας.
2.  Βιογραφικό Σηµείωµα. 
3.  Αναλυτικό  υπόµνηµα  για  τα  υποβαλλόµενα  πρωτότυπα  επιστηµονικά
δηµοσιεύµατα.
4.  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή
άλλο αποθηκευτικό µέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραµµατεία  του  Τµήµατος  και  θα  είναι  στη  διάθεση  όλων  των  µελών  του  εκλεκτορικού σώµατος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 
5.  Πιστοποιητικό  Υγείας  και  φυσικής  καταλληλότητας  της  Α/βάθµιας  Υγειονοµικής
Επιτροπής.
Το  πιστοποιητικό  γέννησης  θα  αναζητηθεί  αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισµού.  Προκειµένου για πολίτες
κρατών-µελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  υποβάλλεται  πιστοποιητικό  της  αρµόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 
Το  αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου  δικαστικής  χρήσης  και  το  πιστοποιητικό
στρατολογικής  κατάστασης  Τύπου  Α’  θα  αναζητηθούν  αυτεπαγγέλτως  από  την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισµού.
  Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει  τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισµού τους. Το κώλυµα της µη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
  Οι  ανωτέρω  πολίτες  οφείλουν  να  υποβάλουν,  εκτός  των  πιο  πάνω
δικαιολογητικών  και  πτυχίο  ή  µεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  Ελληνικού  Α.Ε.Ι.  ή
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας
Γ1’  επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
  Η προκαλούµενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν µπορεί να προσδιορισθεί, θα
καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών (Ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
  Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
  Ο Πρύτανης 
  

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
 
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η 1-10-2012.
 

Responsible: 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Phone: 
2610-996492
2610-996418
Fax: