Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Γεωλογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 5/09.05.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.  Πλανήτης Γη: Εξωγενείς Διεργασίες                                           υποχρεωτικό Α’
     (3 ώρες/εβδομάδα)
2.   Πετρογραφία Ιζηματογενών & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων υποχρεωτικό Ε’
     (3 ώρες/εβδομάδα)
3.   Τεχνική Γεωλογία                                                                         υποχρεωτικόΕ’                                                                                              
(3 ώρες/εβδομάδα)                       
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Πλανήτης Γη: Ενδογενείς Διεργασίες                                          υποχρεωτικό Β΄

     (3 ώρες/εβδομάδα)
       2.  Ιζηματολογία                                                                                  υποχρεωτικό Δ’
                                                                                                                 (3 ώρες/εβδομάδα)
       3.  Πετρογραφία Μαγματικών Πετρωμάτων                                       υποχρεωτικό Δ’
                                                                                                                 (3 ώρες/εβδομάδα)
       4.  Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Περιβάλλον                                υποχρεωτικό ΣΤ’
                                                                                                                 (3 ώρες/εβδομάδα)
       5.  Ειδικά Θέματα Πετρολογίας                                                          επιλογής Η’
                                                                                                                 (3 ώρες/εβδομάδα)
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 31.08.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 997922, 997590, Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr.
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
Χριστίνα Κολοκυθά

Responsible: 
Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας
E-mail: 
Phone: 
2610 997922
2610 997590
Fax: