Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 14/10.07.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
 

  • Δύο (2) θέσεις για το εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο»

(12 ώρες/εβδομάδα) του χειμερινού εξαμήνου

  • Μία (1) θέση για το μάθημα «Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά» (12 ώρες/εβδομάδα) του χειμερινού εξαμήνου και
  • Δύο (2) θέσεις για το εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος «Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου»  (12 ώρες/εβδομάδα)     του εαρινού εξαμήνου

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των προκηρυσσομένων μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 14.09.2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 996420, 2610 996492, Ιστότοπος http://www.ece.upatras.gr,
e-mail: secretary@ece.upatras.gr
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
 Χριστίνα Κολοκυθά

Responsible: 
Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Phone: 
2610 996420
2610 996492
Fax: