Διακρίσεις ερευνητικής ομάδας στους διαγωνισμούς ROADEF CHALLENGE 2012 και ITC2011

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε για δύο διεθνείς διακρίσεις της ερευνητικής ομάδας των Χ. Γκόκου (ΤΕΙ Ηπείρου, Π. Αλεφραγκή (ΤΕΙ Μεσολογγίου), Χ. Βαλουξή (Παν/μιο Πατρών), Σ. Δασκαλάκη (Παν/μιο Πατρών) , Γ. Γούλα και Ε. Χούσου (Παν/μιο Πατρών). Τους ευχόμαστε συνεχείς επιτυχίες και τους ευχαριστούμε που κάνουν το Ίδρυμά μας υπερήφανο και γνωστό σε διεθνές επίπεδο.
Ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας
Δημήτριος Καλπαξής
------------------
Διάκριση στον διαγωνισμό ROADEF CHALLENGE 2012
Η ομάδα που αποτελείται από τους Γκόγκο Χρήστο (ΤΕΙ Ηπείρου), Αλεφραγκή Παναγιώτη (ΤΕΙ Μεσολογγίου), Βαλουξή Χρήστο (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Χούσο Ευθύμιο (Πανεπιστήμιο Πατρών) έλαβε μέρος με κωδικό S5 στον διαγωνισμό ROADEF Challenge 2012. O διαγωνισμός αυτός αφορά δύσκολα συνδυαστικά προβλήματα από τον χώρο των επιχειρήσεων και διοργανώθηκε για 8η φορά από την “Société française de Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision”. Το πρόβλημα για το ROADEF Challenge 2012 τέθηκε από την Google και αφορούσε την μετακίνηση διεργασιών μεταξύ υπολογιστών (Machine Reassignment) έτσι ώστε να επιτευχθεί ισορροπημένη χρήση της συνολικής υποδομής. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε
στις 8 Ιουνίου του 2011 και έληξε στις 8 Ιουλίου του 2012 ενώ συμμετείχαν περισσότερες από 80 ομάδες από 33 χώρες (http://challenge.roadef.org/2012/en/index.php) με την παραπάνω ομάδα να είναι η μοναδική συμμετοχή στο διαγωνισμό από την Ελλάδα. Για την τελική φάση επιλέχθησαν 30 ομάδες συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής η οποία χρησιμοποίησε λογισμικά ανοικτού κώδικα. Η τελική θέση που κατέλαβε η ομάδα ήταν η 10η (http://challenge.roadef.org/2012/en/results.php). Η παρουσίαση της αλγοριθμικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε έγινε στο 25ο Ευρωπαϊκό συνέδριο για την Επιχειρησιακή Έρευνα (EURO 2012:http://www.euro-2012.lt).
Διάκριση στον διαγωνισμό ITC2011
H ομάδα με μέλη τους Βαλουξή Χρήστο (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας), Γκόγκο Χρήστο (ΤΕΙ Ηπείρου), Αλεφραγκή Παναγιώτη (ΤΕΙ Μεσολογγίου), Δασκαλάκη Σοφία (Πανεπιστήμιο Πατρών), Γούλα Γιώργο (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Χούσο Ευθύμιο (Πανεπιστήμιο Πατρών) συμμετείχε στον διαγωνισμό International Timetabling Competition 2011 που ξεκίνησε στις 1 Οκτωβρίου 2011 και έληξε στις 11 Ιουλίου 2012 (http://www.utwente.nl/ctit/itc2011/). Ο διαγωνισμός είχε ως αντικείμενο την επίλυση του προβλήματος της δημιουργίας του ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας (timetable) σε σχολεία, όπως αυτό ορίζεται σε διαφορετικές χώρες του κόσμου. Η ομάδα συμμετείχε στο round 1 του διαγωνισμού όπου επετεύχθησαν οι καλύτερες λύσεις σε 7 από τα προβλήματα του διαγωνισμού, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα http://www.utwente.nl/ctit/itc2011/results/round1/. Η ομάδα είχε μια μικρή, αλλά σημαντική συμμετοχή και στο round 3 στο οποίο επετεύχθησαν οι βέλτιστες τιμές σε 4 από τα προβλήματα του διαγωνισμού (http://www.utwente.nl/ctit/itc2011/results/round3/). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε στις 28 Αυγούστου 2012 στο 9th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling, Son Norway
(http://www.patat2012.com/).

Responsible: 
Πρυτανεία
Phone: 
Fax: