Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει
 
 
την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, γ) Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, δ) Φιλολογίας, ε) Γεωλογίας, στ) Πολιτικών Μηχανικών, ζ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και η) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Πατρών.
 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία (πλην Αρχαίου Θεάτρου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-23Γ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σημειωτική του Θεάτρου και θεωρία της επιτέλεσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΚΑ5
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Μουσειολογία των Φυσικών Επιστημών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1061/2-10-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΠΩ5
 
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην Προσχολική Ηλικία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1061/2-10-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-6ΒΥ
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία και Θεολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1061/2-10-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-8Μ7
 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1061/2-10-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΑΥ1
 
 
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Διαπολιτισμική Ψυχολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1061/2-10-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΞΙΜ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μαθηματικών με αξιοποίηση χειραπτικών και ψηφιακών εργαλείων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1061/2-10-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-5ΒΚ
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΙΕΑ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία-Νευρογλωσσολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-Π0Σ
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοτεκτονική-Μικροτεκτονική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΝΔΡ
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση σε καταστατικές σχέσεις, υπολογιστικές μεθόδους και αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-3ΝΜ
 
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-3ΘΦ
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-ΕΚ3
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1049/27-9-2012  τ.Γ.’
ΑΔΑ: Β4ΤΧ469Β7Θ-Ο6Π
 
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   4-12-2012.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία  των Τμημάτων:
 
 
α) Θεατρικών Σπουδών:                                               τηλ.: 2610-969360, 2610-969359,
                                                                                 e-mail: theatrical-studies@upatras.gr
                                                                                 Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr
 
β) Επιστημών της Εκπαίδευσης
    στην Προσχολική Ηλικία:                                     τηλ.: 2610-997672, 2610-969310
                                                                                       e-mail: graecedu@upatras.gr     
                                                                                 Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr
 
γ) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης:                τηλ.:    2610-969704, 2610-969700,
                                                                                 e-mail: bousiou@upatras.gr
                                                                                 Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr
 
δ) Φιλολογίας:                                                             τηλ.:    2610-996234, 2610-969324,
                                                                                e-mail: philsec@upatras.gr
                                                                                                        Ιστότοπος: www.philology-upatras.gr
 
ε) Γεωλογίας:                                                               τηλ.:    2610-997922, 2610-997590,
                                                                                e-mail: nanlampr@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr
 
στ) Πολιτικών Μηχανικών:                                                τηλ.: 2610-996504, 2610-996500,
                                                                                e-mail: dept@civil.upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr
 
ζ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών                      τηλ.: 2610-969401, 2610-969400,
    Μηχανικών                                                               e-mail: avasilak@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr
 
η) Οικονομικών Επιστημών:                                              τηλ.: 2610-969960, 2610-969962,
                                                                                e-mail: econ-secr@upatras.gr
                                                                                Ιστότοπος:  www.econ.upatras.gr
 
 
                                                             Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 
 
 
                                                     ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
Fax: