Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη διδασκοντων του Τμήματος Χημείας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Β436469Β7Θ-6Δ9
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ' αριθμ. 10/9.10.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
ΤΟΜΕΑΣ Β        Φυσικοχημεία IV (εργαστήριο)
Ανόργανη Χημεία ΙΙ (εργαστήριο)
Γενική Χημεία (εργαστήριο)
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
ΤΟΜΕΑΣ Β        Φυσικοχημεία IΙΙ (εργαστήριο)
Ανόργανη Χημεία Ι (εργαστήριο)
Χημεία ΙΙ (εργαστήριο)
 
ΤΟΜΕΑΣ Γ        Χημική Τεχνολογία Ι (Αρχές – Φυσικές και Χημικές Διεργασίες) (εργαστήριο)
                        Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ (εργαστήριο)
 
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 25/10/2012, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Χημείας (Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας), τηλ. 2610 997101, 2610 996013 και στον Ιστότοπο http://www.chem.upatras.gr.
 
 
 
Η ασκούσα καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
           
 
 
              Χριστίνα Κολοκυθά
                                           
 
 

Responsible: 
Γραμματεία Τμήματος Χημείας
E-mail: 
Phone: 
2610997101
2610996013
Fax: