Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής εκλογών εσωτερικών μελών Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών

Σε σχέση με τον ορισμό των μελών της εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο σχετικό ιστότοπο επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

  • Το πρακτικό της υπ' αριθ. 1062/16.10.2012 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών για τον ορισμό των μελών της εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου
  • Η υπ' αριθ. Φ.122.1/309/125673/Β2/2.11.2011 Υπουργική Απόφαση για την "Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών − εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.
  • Η υπ' αριθ. Φ.122.1/311/125673α/Β2(2)/4.11.2011Υπουργική Απόφαση για την "Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι."

 

Responsible: 
Ε. Πέττα, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Συγκλήτου
Phone: 
2610 969.039
Fax: 
2610 996.664