ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Αρμόδιος:
κ. Έφη Αναλυτή
Τηλ.: 2610 996696
Telefax: 2610 997975
E-mail: dfm@upatras.gr

 

 

 

 

 

Πάτρα 1 Μαρτίου 2013

 
Δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών
Κατάθεση έως 31/03/2013  ‘Ωρες : 10.00π.μ - 1.00μ.μ.

  1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία δικαιούχου (Δικαιούχος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής)Δίνεται από την Υπηρεσία.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου (πρωτότυπο)
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικία φοιτητή από το Δήμο (πρωτότυπο)
  4. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή. Ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους, ενώ για πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής
  5. Αντίγραφο επικυρωμένο εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης 2012: Ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 30.000 € συν 3.000 € για κάθε παιδί πέραν του ενός
  6. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή φωτοτυπία του λογαριασμού
  7. Αντίγραφο τελευταίου Ε9: Τα συνολικά τ.μ. κατοικιών να μην ξεπερνούν τα 200 - εξαιρούνται ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές κάτω των 3.000 κατοίκων
  8. Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (ότι δεν έχει εισπράξει το φοιτητικό επίδομα δεύτερη φορά το 2013) Δίνεται από την Υπηρεσία.
  9. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας φοιτητή (πρέπει να διαμένει σε άλλη πόλη από την πόλη κύριας κατοικίας του).Πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
Τα δικαιολογητικά για να κατατεθούν πρέπει να είναι πλήρη, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά.
 
Εκ της Διευθύνσεως
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsible: 
E-mail: 
Phone: 
Fax: