Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα ειδικότερα θέματα των καθηγητών των ανώτατων ιδρυμάτων.

Εκλογές Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων

  • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α') «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
  • Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/16-2-1994 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης της Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41/27-2-06 τ. Α') «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις»

Θέματα εκλογής και εξέλιξης καθηγητών

  • Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ160/11-8-1997 τ. Α') «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», άρθρο 3 σχετικά με την εκλογή μελών ΔΕΠ
  • Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/1-11-2004 τ. Α') Άρθρο 2 «Θέματα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου»

Μισθολογικά θέματα

  • Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/16-4-07 τ. Α’) «Εισοδηματική Πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις».
  • Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/23-10-1997 . Α') «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. -Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»

Εκλεκτορικά σώματα

  • Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 38913/Β1 (ΦΕΚ 608/24-4-2007 τ. Β') «Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3549/2007».