ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ"

Attachment: