Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη Σύμβασης στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Ε.Υ. Δ. Μάργαρης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ– ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΕΣ» (54190000 - Ε.Υ. Δ. Μάργαρης) (09/11/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 526/06-11-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου  «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΕΣ» που χρηματοδοτείται από D.ELLINAS FACTORY PRODUCTS LTD, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Δ. Μάργαρη,  Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιείται με το διαβιβαστικό, το οποίο είναι συνημμένο  στο τέλος της Πρόσκλησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 24/11/2017

 

Σύμφωνα με απόφαση της αρ. 526/06-11-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων απαρτιζόμενη από τους κ.κ. Δ-Ε. Μάργαρη, Καθηγητή Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Π. Πατρών (πρόεδρο), Θ. Πανίδη, Αν. Καθηγητή Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Π. Πατρών και Κ. Περράκη, Λέκτορας Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Π. Πατρών.

Responsible: 
Δ. Μάργαρης
Users: