Προκήρυξη κενής θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                        Πάτρα  9  /  5  / 2018

 

                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                           ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενής θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 360/10-4-2018 τ. Γ΄ & 484/2-5-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΤΘΓ469Β7Θ-ΜΦΝ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡP 6078

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  την ανωτέρω θέση  είναι η    10   /   7   / 2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
Φιλοσοφίας:                          e-mail: philosophy@upatras.gr
Ιστότοπος:                            www.philosophy.upatras.gr    
                                             τηλ.:2610-969300/997155/996234

 

                                                                                                     Η Πρύτανις

                                                                                     ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ