ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα για το δίκτυο θέρμανσης του Α' κτιρίου»

 

    24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.