“Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδυασμό με το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001 και παροχή Υπηρεσιών ΥΠΔ (DPO)”