ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΑΣΗ 1)»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ