Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μέλους προς ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού”.