Δήλωση ενδιαφέροντος για ορισµό πραγµατογνωµόνων έτους 2019

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό πραγµατογνωµόνων, παρακαλούµε σε περίπτωση  που  επιθυμείτε να συµπεριληφθείτε στο  νέο  πίνακα  πραγµατογνωµόνων  κατά ειδικότητες για το έτος 2019, να το δηλώσετε, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα ή ειδίκευση, τηλέφωνο, FAX, e-mail) στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikmerimna@upatras.gr, το αργότερο μέχρι τις 13.7.2018.