Δήλωση ενδιαφέροντος για ορισµό διερμηνέων έτους 2019

Προκειµένου  να  αποστείλουµε  στην  Εισαγγελία  Πρωτοδικών  Πατρών  κατάσταση προσωπικού για διορισµό διερμηνέων, παρακαλούµε σε περίπτωση  που  επιθυμείτε να συµπεριληφθείτε στο  νέο  πίνακα  διερμηνέων για το έτος 2019, να το δηλώσετε, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ξένη γλώσσα και επίπεδο αυτής, τηλέφωνο, FAX, e-mail) στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dioikmerimna@upatras.gr, το αργότερο μέχρι τις 13.7.2018.