Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 8 / 2018-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 8 / 2018-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Το πρώτο Ίδρυμα με Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας στην Ελλάδα
Το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με την υπ. αριθ. 6876/25.10.2018 απόφασή του, πιστοποιεί ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές  Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).
Η διαδικασία της Πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 07 έως 12 Οκτωβρίου 2018.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, υπέβαλε πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητάς του.
Συγκεκριμένα, πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας από Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών και εξέτασε ενδελεχώς τις διεργασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που σχετίζονται με τις Ακαδημαϊκές, ερευνητικές, διοικητικές και αναπτυξιακές λειτουργίες και προοπτικές του. Η διαδικασία της πιστοποίησης στηρίζεται στην εξωτερική αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων και διεθνώς αποδεκτών ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).
Το αποτέλεσμα, όπως αποτυπώνεται στην πολυσέλιδη έκθεση της επιτροπής, ήταν εξαιρετικό  για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού έλαβε τη μεγαλύτερη δυνατή αξιολόγηση (fully compliant) για όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στους οκτώ άξονες Διασφάλισης Ποιότητας και συγκεκριμένα:
1) στην πολιτική του Ιδρύματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας
2) στη διάθεση και διαχείριση των αναγκαίων πόρων
3) στη θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
4) στη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
5) στην εσωτερική αξιολόγηση
6) στη συλλογή δεδομένων ποιότητας (μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση)
7) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών
8) στην εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
Η Πιστοποίηση του Ιδρύματος αναδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει Πολιτική Ποιότητας κατάλληλη για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και της αποστολής του, με διαφανείς διαδικασίες ανατροφοδότησης σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορική έρευνα). Αυτό το αποτέλεσμα προσδίδει  θετικό πρόσημο στους φοιτητές, την Ακαδημαϊκή και Πανεπιστημιακή κοινότητα.
Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία της Διοίκησης με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σημαντική συμβολή των θεσμικών οργάνων, των στελεχών της Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων καθώς και κοινωνικών εταίρων.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε την αδειοδότηση λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου βρήκε λύση. Συγκεκριμένα, μετά την υλοποίηση των σχετικών μελετών που υλοποιήθηκαν από τη Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας και αφορούσαν μεταξύ άλλων πυροπροστασία κλπ, ολοκληρώθηκαν οι σχετικές εργολαβίες και κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος στο Δήμο Πατρέων, ο οποίος προχώρησε στην αδειοδότηση. Η αδειοδότηση, σε συνδυασμό με μια σειρά από εργασίες που έγιναν και αφορούσαν κλιματισμό, αλλαγή δαπέδων, καθίσματα, σήμανση, νέα κονσόλα, αγορά υλικού κλπ, αναβάθμισαν σημαντικά αυτές τις δύο υποδομές του Πανεπιστημίου μας.

ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
To Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου (EATT), που ιδρύθηκε το 2016 στο πλαίσιο της υποειδίκευσης Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και στεγάζεται στο Τμήμα Αρχείων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία συνεργάζεται, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια θεσμική και ερευνητική υποδομή φιλόξενη και επιστημονικά ικανή προκειμένου να συλλέξει, να μελετήσει και να προβάλει αρχειακό υλικό από τον ευρύτερο χώρο της Νεοελληνικής Γραμματείας. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΕΑΤΤ ενθαρρύνει την κατάθεση αρχείων από τους ίδιους τους λογοτέχνες, αλλά και από ιδιώτες που έχουν στη διάθεση ή στην κατοχή τους σχετικό υλικό, το οποίο εμπίπτει στα πεδία μελέτης του. Το ΕΑΤΤ σχεδιάζει τη δράση του με στόχο τη διαμόρφωση μιας καινοτόμας ψηφιακής αρχειακής πολιτικής στο πεδίο των λογοτεχνικών αρχείων και εν γένει των αρχειακών τεκμηρίων στον χώρο των Νεοελληνικών Σπουδών.
Προς την κατεύθυνση αυτή τα νέα προσκτήματα του ΕΑΤΤ, τα οποία απόκεινται στη ΒΚΠ είναι:
• Το Αρχείο του Άρη Μαραγκόπουλου παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ τον Ιούλιο του 2018. Εκτός από τα ίχνη της μέχρι στιγμής πνευματικής πορείας του συγγραφέα περιλαμβάνει και τη βιβλιοθήκη του για τον James Joyce, με τον οποίο, πέρα από τον εμβληματικό Οδηγό ανάγνωσης του Ulysses, εξακολουθεί να ασχολείται συστηματικά. Το υλικό του Αρχείου, το οποίο θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται, βρίσκεται στο στάδιο της καταλογογράφησης και της ταξινόμησης.
• Το Αρχείο του Θανάση Κωσταβάρα παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ το 2017, συμπληρώνοντας την παλαιότερη (2013) δωρεά της βιβλιοθήκης του στο Τμήμα Φιλολογίας, η οποία περιλαμβάνει περίπου 2.000 βιβλία που έχουν ταξινομηθεί και ενταχθεί στο κυρίως σώμα της ΒΚΠ. Το αρχείο του έχει πάρει τη σειρά του για καταγραφή και ταξινόμηση.
• Το Αρχείο της Νένης Ευθυμιάδη, παραχωρήθηκε στο ΕΑΤΤ το 2017. Το αρχείο αυτό είχε ήδη καταγραφεί και ταξινομηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της υποειδίκευσης Νεοελληνικών Σπουδών από το 2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  βρουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερώνονται για τις δράσεις του ΕΑΤΤ στον ιστότοπο: http://eatt.philology.upatras.gr/

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών, στoπλαίσιο της υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», θα πραγματοποιήσει το προσεχές διάστημα σειρά εκδηλώσεων-ημερίδων με θέμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε κάθε εκδήλωση εκπρόσωποι Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτικών φορέων θα περιγράφουν τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών, Έρευνας και λήψης υποτροφιών σε κάθε μια χώρα ξεχωριστά.Η πρώτη ομιλία με θέμα: «Γενική ενημέρωση για Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στην Ελλάδα. Γιατί μεταπτυχιακά, επαγγελματικές δυνατότητες, διαδικασία εισαγωγής, προσόντα-προϋποθέσεις, πηγές πληροφόρησης» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13.15-15.00 στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cais.upatras.gr/node/10258

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εκδήλωση για το Διαγωνισμό Μικροαφηγήματος

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και οι Εκδόσεις «Το Δόντι» σας προσκαλούν στην εκδήλωση απονομής βραβείων του διαγωνισμού μικροαφηγήματος «Πέφτοντας το βιβλίο άνοιξε στη σελίδα 22...». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00 στον πολυχώρο "+δετήρας" και στο πλαίσιό της θα παρουσιαστεί το βιβλίο των εκδόσεων «Το Δόντι» που φιλοξενεί τα 12 διακριθέντα μικροαφηγήματα. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της δεύτερης έκδοσης του διαγωνισμού μικροαφηγήματος που στόχο έχει να δώσει βήμα έκφρασης στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.  Στον διαγωνισμό μικροαφηγήματος του 2018 συμμετείχαν 38 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία αντιπροσώπευσαν όλες τις ομάδες της (φοιτητές -προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και απόφοιτους-, μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες, διοικητικούς υπαλλήλους) και όλα τα Τμήματα. Την κριτική επιτροπή και αυτήν τη φορά αποτέλεσαν τρία μέλη ΔΕΠ από διαφορετικά πανεπιστήμια και δύο συγγραφείς/κριτικοί με μεγάλη εμπειρία στο μικροαφήγημα. Μια εξ αυτών, η κυρία Ηρώ Νικοπούλου, εικαστικός και συνδιευθύντρια του ιστοτόπου  Πλανόδιον-Ιστορίες Μπονζάι θα μιλήσει για τις συγγραφικές και αναγνωστικές προκλήσεις του μικροαφηγήματος. Ο διαγωνισμός μικροαφηγήματος, που προκηρύχθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βούλησης του Πανεπιστημίου Πατρών για εξωστρέφεια και συνεργασία με την πόλη.
Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πολεμικό Μουσείο
Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών, προσκεκλημένη του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων και του Συνδέσμου Ε.Ο.Φ.Π. «Λέλα Καραγιάννη-Μπουμπουλίνα» 1941-1944, συμμετείχε σε συναυλία-αφιέρωμα στο Έπος του 1940 και την αγωνίστρια Λέλα Καραγιάννη. Η Συναυλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων η Υφυπουργός Οικονομικών κα. Κατερίνα Παπανάτσιου και ο Μουσουργός και Αρχιμουσικός, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μουσουργών κ. Νικηφόρος Νευράκης. Εμφανίστηκαν κατά σειρά οι Χορωδίες: Χορωδιακό Εργαστήρι Ίαμβος με μαέστρο την κα. Άννα Ξανθάκη, Χορωδία Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με μαέστρο τον κ. Γιάννη Βρυζάκη, Βολιώτικη Χορωδία με μαέστρο την κα Στάσα Τζάλλα, Χορωδία Πανεπιστημίου Πατρών με μαέστρο την κα. Λίνα Γερονίκου και Ιστορική Χορωδία Νίκαιας με μαέστρο τον κ. Μιχάλη Κοκκίνη, ο οποίος είχε και την καλλιτεχνική διεύθυνση της όλης εκδήλωσης.Η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε ένα ποικίλο πρόγραμμα με τραγούδια συνδεδεμένα με το Έπος του 1940 αλλά και ελεύθερου ρεπερτορίου, άλλα a cappella και άλλα με τη συνοδεία των: Ελένη Παπαπροκοπίου (πιάνο), Φωτεινή Γεροπούλου (βιολί), Χρήστος Καμπέρος (ακκορντεόν). Μετά το τέλος τους προγράμματός της το χειροκρότημα του κοινού ήταν θερμότατο και παρατεταμένο και η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών απέσπασε θετικά σχόλια για την παρουσία της.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΕΑΠΗ
Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Διαπολιτισμικότητας/Ετερότητας στην Εκπαίδευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) θα δοθούν δύο διαλέξεις από την προσκεκλημένη ομιλήτρια κ. Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας στο ΕΚΠΑ.
• Η διάλεξη με τίτλο:«Τόποι μνήμης στην ελληνική διασπορά» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018,  στην αίθουσα Κ21 στις 16.00.
• Η διάλεξη με τίτλο:«Η συγκρότηση και η μεταβίβαση της εθνοτικής ταυτότητας μέσα από τις αφηγήσεις ζωής» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα Εποπτικών Μέσων του ΤΕΕΑΠΗ στις 16.00.
Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Περισσότερα στο:http://intercultural.upatras.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν, τόσο τα ακαδημαϊκά Τμήματα όσο και οι διοικητικές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, υιοθετούν την έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων «Ενημερωτικών Δελτίων», στην προσπάθειά τους για ευρεία, ανοικτή ενημέρωση και εξωστρέφεια. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, έχουν ήδη κυκλοφορήσει:
• Το 24ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων, που εκδίδεται από την Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΛΚΕ. Στο δελτίο αυτό, που έχει αναρτηθεί εδώ, εκτός των ανοικτών προσκλήσεων, θα βρείτε και έναν κατάλογο με τις προσκλήσεις που αναμένεται να δημοσιευθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
• Από το «Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας» (ΜΕΤ): Το τεύχος 14 (Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018) του Ενημερωτικού Δελτίου «Ανα-ΜΕΤ-άδοση», όπου παρουσιάζονται οι δράσεις του ΜΕΤ. Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ.
• Η κεντρική μηνιαία έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών «@UP», που διαρκώς βελτιούμενη ξεκίνησε δυναμικά και αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Το πρώτο τεύχος της νέας χρονιάς ήταν αφιερωμένο στους πρωτοετείς φοιτητές, ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει και το τεύχος Οκτωβρίου. Αναζητείστε το ψηφιακά στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el/up), αλλά και σε έντυπη μορφή, στο Πανεπιστήμιο και σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.

Πάτρα, 26 Οκτωβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων