Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 2338/6151/33142/18-10-2018, που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. Διακ 2338/6151/33142/18-10-2018, που αφορά  τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων έτους 2019 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού».

Attachment: