Ορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, 2019-2020

α) Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει (ΦΕΚ/Β΄/684)
β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11.6.2018 (ΑΔΑ: 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
γ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3112/28548/17-09-2018 Απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών για την προκήρυξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2020

Σύμφωνα με την ως άνω (γ) σχετική Απόφαση της Πρυτάνεως και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει (ΦΕΚ/Β΄/684), σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2020, θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 5η Δεκεμβρίου 2018, από την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, στην Αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο (αίθριο) του Α΄ κτηρίου Πανεπιστημιούπολης (δίπλα από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) στην Πάτρα, έδρα του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.