Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                        Πάτρα   20 / 12  / 2018

                                                                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                        ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας και 2) Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1487/17-12-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΔΩ2469Β7Θ-8ΦΩ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9436

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική Χειρουργική και Τραυματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1487/17-12-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 67ΘΜ469Β7Θ-9Τ9    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9437

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική με εξειδίκευση στην Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1487/17-12-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω8ΜΜ469Β7Θ-9ΤΣ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9438

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η   21  /  2   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          
Βιολογίας                    e-mail: dgrambio@upatras.gr
                                                paspioti@upatras.gr
                                   Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                                   τηλ.: 2610-969200-205

Ιατρικής                     e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                  Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                  τηλ.: 2610-969100/992942/969114

                                                                                                                                                    Η Πρύτανις

                                                                                                                                       ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ