Η συγκεκριμένη δράση επιτρέπει τη μετακίνηση:

  • διοικητικού προσωπικού (μόνιμο, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει)
  • διδακτικού προσωπικού (σε ποσοστό 20%)

Από τη δράση εξαιρείται η συμμετοχή σε Συνέδρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η διάρκεια της κινητικότητας είναι 2-5 ημέρες (και 2 ημέρες ταξιδίου)  σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων τους. H κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30/9/19 (αυστηρά  τελευταία ημέρα επιστροφής).

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Η επιχορήγηση των δαπανών διαβίωσης καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης και τις ημέρες ταξιδίου. (Ποσά 2018-2019)

  • Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση.
  • Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.