Πριν την αναχώρηση (Φάση αίτησης στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής)

 • Οργάνωση Ημερίδας ενημέρωσης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με τη συμμετοχή φοιτητών.
 • Απαραίτητη πλοήγηση του φοιτητή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Υποδοχής σχετικά με:
  1. τη διαδικασία «Nomination» (επίσημη υπόδειξη υποψηφίου Erasmus+) από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής
      ΠΡΟΣΟΧΗ!! Eφόσον απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ο φοιτητής φροντίζει να ζητήσει εγκαίρως από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (αποστολή @) την υποβολή στοιχείων που αφορούν στη διαδικασία «Nomination» .

    Μετά τη διαδικασία «Nomination», ο φοιτητής υποχρεούται για την εμπρόθεσμη υποβολή των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών προς το Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και για την εύρεση στέγασης:
        - Student Application Form
        - Learning Agreement
        - Housing Application Form (εφόσον το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία)
        καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Φάση χρηματοδότησης

Προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+) υποβάλλονται τα παρακάτω:

 • Υπογεγραμμένο Learning Agreement από το φοιτητή και τον συντονιστή του τμήματος στο οποίο ανήκει
 • Σύμβαση (παρέχεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
 • Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (οι ίδιοι οι μετακινούμενοι φροντίζουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης).

Κατάθεση Επιχορήγησης

 • Το 80%:
  - Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον μετακινούμενο α’ δόση της επιχορήγησης Erasmus+ η οποία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται (προ-χρηματοδότηση). Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους δικαιούχους.
  - Ποσά Επιχορήγησης
  - Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
  - Συμμετοχή ΑΜΕΑ
 • Το 20%:
  Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης, καταβάλλεται στους δικαιούχους με την επιστροφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιστροφής, έχουν ανταποκριθεί εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους και έχουν προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  - Learning Agreement υπογεγραμμένο από όλες τις πλευρές (Before/During/After mobility)
  - Αναλυτική Βαθμολογία (Transcript of Records) ή Project Evaluation για όσους εκπονούν μέρος πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας
  - Έκθεση Σπουδών (Online Report)