Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα Erasmus+ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η κάθε Προκήρυξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας με αναλυτική βαθμολογία (αναρτάται στο ψηφιακό προφίλ του κάθε φοιτητή από τη Γραμματεία μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης)
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα)
 • Δυο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες υποβάλλονται on line στο καταθετήριο των συστατικών επιστολών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Υποχρεωτικά το ένα (1) αίτημα υποβάλλεται σε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ενώ το δεύτερο αίτημα μπορεί να υποβληθεί σε μέλος ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ.
 • Επιστολή Αποδοχής  (Letter of Acceptance) του οργανισμού υποδοχής (βλ. Οδηγό εύρεσης φορέα υποδοχής στην προκήρυξη)

Προσοχή! οι φοιτητές θα διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα (εκκρεμότητα σε μάθημα ή διπλωματική εργασία) μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων.

Τρόποι εύρεσης φορέα υποδοχής

 • Πλοήγηση στην ιστοσελίδα
 • Λίστα φορέων υποδοχής που επέλεξαν οι  φοιτητές για πρακτική άσκηση από το 2007 (που ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης) έως και σήμερα.
 • Προσωπική επικοινωνία φοιτητή με φορέα.

Προσοχή!  Δεν είναι επιλέξιμοι ως Οργανισμοί Υποδοχής όσοι διαχειρίζονται Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης)

Στάδια μοριοδότησης αιτήσεων

 1. Πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων από τον/τους Συντονιστή/ες Erasmus+ ή την Επιτροπή του Τμήματος φοίτησης.
 2. Οι Συντονιστές στη συνέχεια αξιολογούν/μοριοδοτούν/κατατάσσουν τις υποψηφιότητες.
 3. Η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών αποφασίζει την τελική κατανομή θέσεων ανά Τμήμα.
 4. Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων/Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση.

Σημείωση: Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής zero grant ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες και διατηρώντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.