Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                Πάτρα  11 /  2  / 2019

                                                                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 3) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο), 4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 5) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και 6) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιζηματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω29Ο469Β7Θ-Ο31    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10136

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω0ΒΞ469Β7Θ-ΜΓΑ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10137

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 686Ψ469Β7Θ-2ΧΤ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10139

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 62ΚΡ469Β7Θ-ΔΞ2    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10146

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μικροκυματικές Επικοινωνίες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω2ΧΛ469Β7Θ-2ΧΛ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10148

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές τους».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΒΠΠ469Β7Θ-Λ3Β   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10149

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κατασκευαστικός Τομέας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Συστημάτων Παραγωγής».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΒ4Ζ469Β7Θ-ΒΕΟ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10152

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    12   /  4   / 2019
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Γεωλογίας:                  e-mail: nanlampr@upatras.gr,
                                                geosecre@upatras.gr
                                    Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
                                    τηλ.: 2610-997922-7590

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:                e-mail: archisec@upatras.gr
                                                          Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr   
                                                          τηλ.: 2610-969354/996381/997553

Διαχείρισης Περιβάλλοντος             e-mail: gramdpfp@upatras.gr, esiamos@upatras.gr,
και Φυσικών Πόρων                          Ιστότοπος: www.env.upatras.gr,
(με έδρα το Αγρίνιο):                         τηλ.: 26410-74112/74138/74110

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών               e-mail: secretary@ece.upatras.gr,
και Τεχνολογίας Υπολογιστών:       Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr,
                                                         τηλ.: 2610-996420

Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής:    e-mail: secretary@ceid.upatras.gr
                                                         gpapaspi@upatras.gr
                                                         Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr
                                                         τηλ.: 2610-996940/996941/996939
                                                      
Μηχανολόγων και                            e-mail: secretar@mech.upatras.gr
Αεροναυπηγών Μηχανικών             Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr 
                                                        τηλ.: 2610-969400/969402/969403

                                                                                                                                                                   Η Πρύτανις

                                                                                                                                                   ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ