Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, Φυσικής και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισαν την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ175311/Ζ2/18-10-2018 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4
2) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6
3) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8
4) Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2
5) Οπτική Επικοινωνία 2
6) Οπτική Επικοινωνία 4
ΑΔΑ: ΨΦΒΤ469Β7Θ-ΓΗΖ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1)      Δομική Μηχανική 2
ΑΔΑ: Ω5Β2469Β7Θ-Ω9Π

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

1)       Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
2)       Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - Εργαστήριο
ΑΔΑ: ΩΥ1Ν469Β7Θ-Η4Τ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1)      Γενετική Ι
2)      Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ
ΑΔΑ: ΨΥΖ1469Β7Θ-7Τ8

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1.      «Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία» (επιλογής Β’ εξαμήνου)
2.      «Λεξικολογία» (επιλογής Η’ εξαμήνου) 
3.      «Γραμματεία μέσης βυζαντινής περιόδου (8ος-10ος αι.)» (επιλογής Η’ εξαμήνου)
ΑΔΑ: Ψ1Φ2469Β7Θ-4ΤΖ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι  10/3/2019 στις Γραμματείες των Τμημάτων την αίτησή  τους δηλώνοντας  το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων, καθώς και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 10/3/2019.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Αχαϊας, ΤΚ: 26504.
Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τηλέφωνα: 2610969354, 2610997553
FAX:  2610969371
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ:  www.arch.upatras.gr
MAIL:              archisec@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, τηλέφωνα: 2610-996098, 2610-996077 FAX:  2610-996089
Ιστότοπος: www.secrphysics.upatras.gr
Email: secrphysics@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας, τηλέφωνα: 2610 969201, 2610 969205,
FAX: 2610 997306
Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr
Email: dgrambio@upatras.gr, paspioti@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, τηλέφωνα: 2610969324, FAX: 2610996197
Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
Email: philsec@upatras.gr

 

                                                                                                 
Πάτρα,  19/2/2019

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ