ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες συντηρήσεως του πρασίνου της Πανεπιστημιούπολης»

    2.584,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

    Προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00.  

    στο κεντρικό πρωτόκολλο.