Έναρξη λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α’ 70)

Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4653/24.1.2020 (τ. Α΄)