Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 30 υποτροφίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και αφορούν τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι τετραετής και το ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στα 5000 ευρώ ετησίως. Η υποτροφία καταβάλλεται κατά το ήμισυ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας θα διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του/της υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική και υπό τον όρο ότι ο/η υπότροφος έχει περάσει μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου όλα τα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Δεδομένου του ότι οι οικονομικές ανάγκες του/της υποτρόφου εξακολουθούν να υφίστανται και η απόδοσή του/της στις σπουδές είναι πολύ καλή, η χορήγηση της υποτροφία συνεχίζεται για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

 1. η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου,
 2. η επίδοσή του υποψηφίου στις πανελλήνιες εξετάσεις,
 3. η εντοπιότητα (βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απλή έντυπη αίτηση – δήλωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του/της φοιτητή/-τριας (τμήμα σπουδών, βαθμολογία και σειρά εισαγωγής).
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη και συραμμένη στο έντυπο της αίτησης – δήλωσης.
 • Κείμενο έκτασης έως μία σελίδα, όπου θα αναγράφονται οι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι για τους οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη.
 • Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ο/η υποψήφιος/-α άλλη οικονομική βοήθεια.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Στην περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος/-η ο/η ίδιος/-α ή η οικογένειά του/της να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, ο/η υποψήφιος/-α προσκομίζει σχετική βεβαίωση της οικείας εφορίας.
 • Αντίγραφο Ε9.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (αποδείξεις ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Εκτός των ανωτέρω απαραίτητων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/-α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.α.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Υποτροφιών.