ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Χ477-R6NETAPP»

 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιούλιου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο