ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

   2.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 18/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο