ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου, στο ισόγειο του κτιρίου “Βόρειο Χημείας”»

  12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 21 ΟκτωΒρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο