ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»

  9.931,66€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο