Προμήθεια Αθλητικού και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Επιλογή Αναδόχου για την
«Προμήθεια Αθλητικού και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Πατρών» (Αρ. πρωτ. 2970/7343/39712/27-11-2020)