Τεύχος Δικήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για τη «Δημοσίευση Ανακοινώσεων – Προκηρύξεων του Πανεπιστημίου Πατρών στον Ελληνικό Τύπο 2021»

Τεύχος Δικήρυξης Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για τη «Δημοσίευση Ανακοινώσεων – Προκηρύξεων του Πανεπιστημίου Πατρών στον Ελληνικό Τύπο 2021»