Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εργαστηρίων (Υλικών Γενικής Χρήσης - Υαλικών - Πλαστικών)»

Η Επαναληπτική Διαδικασία αφορά τα τμήματα (είδη) για τα οποία απέβη άγονη η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης  Κάτω των Ορίων με αρ. Διακ. 10/20.