ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Σύνδεση και Παρακολούθηση συστημάτων Πυροπροστασίας- Ασφαλείας με Ενιαίο Κέντρο Λήψης– Επεξεργασίας Σημάτων και Tηλεειδοποίησης, έτους 2021-2023, με δικαίωμα προαίρεσης»

   Y: 1526

   74.300,80€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   19/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών)