ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

 Η αίτησή σας  με τα συνημμένα της,  μπορεί να υποβληθεί και  ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου

 eprotocol@upatras.gr

 

 

 

Users: