Ανάδειξη εκπροσώπου μεταπτυχιακών φοιτητών Τμημάτων της ΣΑΚΕ για την συγκρότηση της ΕΣΕ

Ανάδειξη εκπροσώπoυ Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ετήσια θητεία.

Responsible: 
Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Α.Κ.Ε.
Phone: 
2610969604
Fax: 
2610997355