ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

  5.394,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο