ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επανέκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

 24.775,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο