Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής (Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

Προκηρύσσεται Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής» ,με αριθ. Διακ. 1/21 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Μαρτίου 2021.