Ημερήσια Διάταξη υπ’ αριθμ. 21/24.02.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου