Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις (4) Διευθύνσεις :

α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
γ) Διεύθυνση Γραμματειών Ακαδημαϊκών Δομών
δ) Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Η Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων έχει ως στρατηγικό σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος (διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό), την υποστήριξη θεμάτων οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας των οργάνων του, τη διοικητική εποπτεία των γραμματειών των ακαδημαϊκών μονάδων του (Σχολών και Τμημάτων), την οργάνωση και εξυπηρέτηση των διεθνών σχέσεων, τη διαχείριση ζητημάτων τυπογραφείου και εκδόσεων καθώς και τον συντονισμό και την επίβλεψη των οργανικών μονάδων της.

Address

Κτήριο Α’, Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα
Greece