Ανάδειξη εκπροσώπoυ Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. (ΑΔΑ: ΨΔΧΟ469Β7Θ-ΑΞΟ)

Ανάδειξη εκπροσώπoυ Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την συγκρότηση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. (ΑΔΑ: ΨΔΧΟ469Β7Θ-ΑΞΟ)

ΑΔΑ_ΨΔΧΟ469Β7Θ-ΑΞΟ