Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμ. ΖΠΑΥ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΖΠΑΥ)   της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμ. ΖΠΑΥ

Βιογραφικό Κατσέλη Γ