ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση δώματος και εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35»

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δώματος και εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35» (Ε447), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182387, συνολικού προϋπολογισμού 165.695,05 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Ε 447 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΗΣ Κ33–Κ38_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

Ε 447 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΗΣ Κ33–Κ38_ΕΕΕΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___300721

Ε 447 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΗΣ Κ33–Κ38_ΕΕΕΣ

Ε 447 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΗΣ Κ33–Κ38_ΕΕΕΣ

Ε 447 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΗΣ Κ33–Κ38_Περίληψη Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗΣΗ_ΣΑΕ 546 ΤΡΟΠ.0 ΨΓΑΣ46ΜΤΛΡ-ΛΔΑ

Ε 447 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΣΤΕΓΗΣ Κ33–Κ38_ΤΕΥΧΗ-ΣΧΕΔΙΑ